News Blog

Teachers

  ภราดากล้อง ไชยเผVictor ภราดา วิกเตอร์ กิล มูลโยส     ครูนฤภรณ์ เนียมนนท์     ครูฉันฐรัฐ เสนา    ครูกัลยากร บุญจันทร์    ครูกนกพร ชมภูจันทร์  ครูดุษฎี พลทิพย์  ครูซาเอ    ครูพงษ์ธร ทองแดง   ครูสุปรีดา ถิระธาดากุล  ครูจุฬาลักษณ์ พงษ์สัมฤทธิ์     ครูสาลีนี สาลี      นักศึกษาฝึกงาน โบว์    นักศึกษาฝึกงาน หัทยาพร  นักศึกษาฝึกงาน เอซู        นักศึกษาฝึกงาน ศรี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

Donations

Account name:
La Salle Foundation
Account number:
130 7 04994 8
Bangkok Bank,
Bangna Branch

La Salle Sangkhlaburi

                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

  ภราดา วิกเตอร์  กิล  มูโนส   

รองผู้อำนวยการ

        โรงเรียนลาซาล สังขละบุรี             

 

ภราดา บัญชา    พิชิตไพรพนา

ครูพิเศษ

 

 

 

 

 

 

Happy Birthday To You

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฎิทิน